வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

Site is Under Construction, Coming Soon!!!

நீர் மேலாண்மை

நீர் மேலாண்மை

 

நீர் விவசாயத்திற்கு இன்றியமையாத இயற்கை வளம். தற்போது, 95% க்கும் அதிகமான மேற்பரப்பு நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பாசனத்திற்காகவும், பற்றாக்குறை காலத்தில் நிலத்தடி நீரை மாற்று ஆதாரமாக அதிகமாக பயன்படுத்துவதால் நிலத்தடி நீர் இருப்பு ஆபத்தான விகிதத்தில் குறைந்து வருகிறது. எனவே, கிடைக்கும் தண்ணீரை திறம்பட நிர்வாகம் செய்வது காலத்தின் தேவையாக உள்ளது.

logo image