வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புசெட்டுகள் திட்டம்

 

நோக்கம் 

 • ✴ விவசாயிகளின் இறவை பாசனத்திற்கான மின்சார தேவையினை உறுதி செய்தல்.
 

நிதி ஆதாரம்

 • ✴ ஒன்றிய அரசின் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சக நிதி (MNRE)  - 30 %
 • ✴ மாநில அரசு நிதி - 40 %
 

மானியங்களும் சலுகைகளும்

 • ✴ மானியம் - 70% (புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சக நிதி (MNRE)  - 30% மற்றும் மாநில அரசு நிதி - 40 %)
 • ✴ஆதி திராவிட பழங்குடியின சிறு,குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக 20 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும்.
 

திட்டப்பகுதி

 • ✴ அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக)
 

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்

 • ✴ பாசன வசதிக்காக மின்கட்டமைப்புடன் சாராத தனித்து சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்புசெட்டுகள் விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் அமைத்தல்.
 

தகுதி

 • ✴ அனைத்து விவசாயிகள்.
 • ✴ விவசாயக் குழுக்கள்.
 

அணுக வேண்டிய அலுவலர்    

 • ✴ சம்மந்தப்பட்ட வருவாய்க் கோட்டத்திலுள்ள உதவி செயற் பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை    
logo image