வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

மானியத்தில் மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகள்

 

நோக்கங்கள்

 • ✴ மின்சார பயன்பாட்டுத் திறனை அதிகரித்தல்.
 • ✴ அதிகமான பாசன நீரினை குறைந்த செலவில் இறைத்தல்.
 

நிதி ஆதாரம்

 • ✴ ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசு நிதி
 

மானியங்களும், சலுகைகளும்

 • ✴ புதிதாக வாங்கப்படும் மின் மோட்டார்களின் மொத்த விலையில் ரூ.15,000/-அல்லது 50 % இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும். 
 

திட்டப் பகுதி

 • ✴ தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக).
 

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்

 • ✴ பழைய மின் மோட்டார் பம்பு செட்டுகளை புதிதாக மாற்றுவதற்கு அல்லது அமைக்கப்படும் கிணறுகளுக்கான புதிய மின் மோட்டார் பம்பு செட்டுகள்அமைப்பதற்கு மானியம் வழங்குதல்.
 

தகுதி

 • ✴ 5 ஏக்கர் வரை நிலம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டும் மானியம் வழங்குதல்.
 • ✴ தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் ஏற்கனவே நுண்ணீர்ப்பாசனம் நிறுவியுள்ள விவசாயிகள், அல்லது தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் நுண்ணீர்ப்பாசனம் அமைத்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள விவசாயிகள் மட்டும் தகுதியுடையவர்களாக  இருக்கின்றனர்.

தேர்வு செய்தல்

 • ✴ மூதுரிமை அடிப்படையில் விவசாயிகள் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4 ஸ்டார் தரத்திற்கு குறைவில்லாமல் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களின் மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகளின் மாடல்களை தங்களுக்கான நிறுவனத்தினை தங்களது முழு விருப்பத்தின் பேரில் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
 

அணுக வேண்டிய அலுவலர்

 • ✴ சம்மந்தப்பட்ட  வருவாய்க் கோட்டத்திலுள்ள உதவி செயற் பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை.
 

இதர தகவல்கள் 

திட்ட குறிப்பேடு
logo image