வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

Site is Under Construction, Coming Soon!!!

மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு

மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு

 

விவசாயத்திற்கு அத்தியாவசியமான மேல் மண் மழை மற்றும் வெள்ளத்தின் போது அரிக்கப்பட்டு விவசாய நிலங்கள் பாழாகின்றன. மண் அரிப்பைத் தடுத்து, வளமான மேல்மண்ணைக் காப்பாற்ற, மழைநீரைச் சேமிக்கவும், நிலத்தடி நீரை நிரப்பவும்.

logo image