வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

பயனாளியின் விவரம்  

 வ. எண்.

                           விவரங்கள் 

தரவிறக்கம் 

1

சூரிய கூடார உலர்த்தி 2021-22

2

சூரிய மின்வேலி 2021-22

3 கிராம அளவிலான வேளாண் இயந்திரங்கள் வாடகை மையம் 2021-22
4 வட்டார அளவிலான வேளாண் இயந்திரங்கள் வாடகை மையம் 2021-22
வேளாண் இயந்திரமயமாக்கல் - தனிபட்ட விவசாயிகளுக்கு 2021-22

மின் மோட்டார் பம்ப்செட் வழங்கும் திட்டம் 2021-22
7 முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்ப் செட் 2021-22
8 வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக்கூட்டும்
இயந்திர சேவை மையங்கள் அமைத்தல் 2017-18 to 2021-22

2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான பயனாளியின் விவரம்

வ. எண்.    விவரங்கள்  தரவிறக்கம் 
முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்ப் செட் 2022-23

சூரிய கூடார உலர்த்தி 2022-23

சூரிய மின்வேலி 2022-23

KAVIADP - பண்ணைக் குட்டைகள் - 2022-23 

 

logo image