வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

  • CHC

விண்ணப்ப படிவம் 

 வ. எண்.

                           விவரங்கள் 

தரவிறக்கம் 

1

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்ப்செட் 

  
2

சூரிய கூடார உலர்த்தி 

  
3

சூரிய மின்வேலி 

  
மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரம்    
5

மானியத்தில் மின் மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் வழங்கும் திட்டம்

  
5

வேளாண் பணிகளில் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை ஈடுபடுத்திடும் விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்குதல்

  
logo image