வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

சமுதாயம் சார்ந்த மானியத் திட்டங்கள்

 

நதிப்பள்ளத்தாக்குத் திட்டம்

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 • ஓடை பராமரிப்புப் பணிகள்  
 • நீர்சேகரிப்பு கட்டுமானங்கள் 
 • வண்டல் மண் சேகரிப்பு கட்டுமானங்கள் 
 •  நில மேம்பாட்டுப் பணிகள்
மானியம்
 • மண்வளப் பாதுகாப்புப் பணிகளை 100 % மானியத்தில்  சமுதாய நிலங்களில் செயல்படுத்துதல்.  
மேலும்...
 

சிறப்புப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 • கம்பிவலை தடுப்பணைகள்
 • தடுப்பணைகள்
 • நிலச்சரிவு பாதுகாப்பு பணிகள்
மானியம்
 • சமுதாய நிலங்களில் 100 % மானியத்தில் மண் மற்றும் நீர்வளப் பாதுகாப்பு, நீர் மேலாண்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
மேலும்...
 

அணை புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 • கம்பிவலைத் தடுப்பணைகள்
 • தடுப்பணைகள்
 • வெள்ள பாதுகாப்பு சுவர்கள்
 • வண்டல்   மண் கண்காணிப்பு நிலையங்கள்
மானியம்
 • மண்வளப் பாதுகாப்புப் பணிகள் அரசின் 100  % மானியத்தில் செயல்படுத்துதல்.
மேலும்...
 

நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளைப் பராமரித்தல்

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 • தமிழ்நாடு நீர்வடிப்பகுதி வளர்ச்சி முகமையின் (TAWDEVA) மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்புகளை வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையிலுள்ள இயந்திரங்கள் மூலம் பராமரித்தல். 
மானியம்
 • மானியம் - 100 %
மேலும்...
 

வளம் குன்றிய  நிலங்களை சீர் செய்தல்

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 • நீர் சேகரிப்பு கட்டுமானங்களை உருவாக்குதல்
 • கடல் நீர் உட்புகாதவாறு தடுப்பணைகள் கட்டுதல்
 • வடிகால்கள் சீரமைத்தல்
 • ஆழ உழுதல்
 • பசுந்தாள் உரமிட்டு  சுழற்கலப்பை மூலம் நிலத்தில் சேர்த்தல்
 • இடு பொருட்கள் வழங்குதல்
 • விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தல்
மானியம்
 • மானியம் - 100 %

                                                                                                                                                                                       மேலும்...

logo image