வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

Site is Under Construction, Coming Soon!!!

வேளாண்மையில் உள்கட்டமைப்பு

       வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையானது, வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும், வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலைத் துறை, வேளாண் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வேளாண் வணிகத் துறை ஆகியவற்றின் கீழ் வரும் சகோதரத் துறைகளுக்கு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது, மேலும் மாநில விதைப் பண்ணைகள், மாநில தோட்டக்கலை பண்ணைகள், பூங்காக்கள் மற்றும் வேளாண்மைப்  பொறியியல் துறையின் உள்கட்டமைப்பு பணிகள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்துகிறது. ,

logo image