வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

  • CHC

வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்கல்

வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்கல்

 

வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்கல் திட்டம் விவசாயத்தில் பல்வேறு விவசாய நடவடிக்கைகளை சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளவும், சாகுபடி செலவைக் குறைக்கவும், பண்ணை மின்சாரம் கிடைப்பதை அதிகரிக்கவும், தொழிலாளர் பற்றாக்குறையைப் போக்கவும், இளைஞர்களை விவசாயத்தில் ஈர்க்கவும் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.. விதைகள், உரங்கள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்துதல், விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கான காலத்தை குறைத்தல், ஆபத்துக்களை நீக்குதல் மற்றும் பல்வேறு விவசாய நடவடிக்கைகளின் சிரமங்களை நீக்குதல் ஆகியவை வேளாண் இயந்திரமயமாக்கலின் மூலம் விவசாயிகளின் அதிக நிகர வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

logo image