வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

SMAM-அங்கீகரிக்கபட்ட பட்டியல்

 வ. எண்.

                           விவரங்கள் 

தரவிறக்கம் 

1 SMAM -  வேளாண் இயந்திரங்கள்  - அங்கீகரிக்கபட்ட பட்டியல்  - 2022 -23  - SET 1
2 SMAM -  வேளாண் இயந்திரங்கள்  - அங்கீகரிக்கபட்ட பட்டியல்  - 2022 -23  -  SET 2

 

logo image