வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

திட்ட குறிப்பேடுகள் 

வ. எண் .                                      விவரங்கள்  தரவிறக்கம் 
1

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புசெட்டுகள் திட்டம்

  
2

மானியத்தில் மின் மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் வழங்கும் திட்டம்

  
3

ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் கிணறுகள் அமைத்து

மின் மோட்டாருடன் நுண்ணீர் பாசனம் அமைத்துத் தரும் திட்டம்  

 

  

வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் திட்டம்

  
5

விவசாயிகளுக்கு சூரிய கூடார உலர்த்திகள்  அமைக்கும் திட்டம்

  
6

விவசாயிகளுக்கு சூரிய மின்வேலி அமைக்கும் திட்டம்

  
7

வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்களை மானியத்தில் வழங்கும் திட்டம்

  
8

வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்கள் சேவை மையங்கள்  நிறுவும்  திட்டம்

 

  
9

வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்புசெட்டுகள் பழுது நீக்கும்

 பராமரிக்கும் மையம்மானியத்தில் அமைக்கும் திட்டம்

  
10

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையும் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு

கழகமும் இணைந்து நடத்தும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி

  
11 வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் இயந்திரங்களின் மானிய விவரங்கள்    
12 வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் புதிய மற்றும் நவீன வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள்    
logo image